สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนาม MOU ส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษา

สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนาม MOU ส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษา

 

วันนี้ เวลา 11.30 น. ที่ ห้องลอยฟ้า 2 สวนนงนุชพัทยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นาย กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้ร่วมลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจ เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณภาพความรู้ ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

โดยทางสวนนงนุชพัทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการพัฒนาในเรื่องการศึกษา พัฒนาเสริมสร้างความรู้จึงได้พร้อม สนับสนุนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการทางด้านวิชาการ วิชาชีพและกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่ายต่อไป

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช