วันพืชมงคล ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันพืชมงคล  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันพืชมงคล

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันพระราชพิธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ

เป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ที่มีมาแต่โบราณ

เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัดิสัญญาณว่า

"บัดนี้ดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว"

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช