NONGNOOCH PRODUCT

芭堤雅东芭会议中心大厅

芭堤雅东芭会议中心大厅

芭堤雅东芭会议中心大厅

芭堤雅东芭会议中心大厅

会议室A1,A2,B,C1,C2

芭堤雅东芭会议中心大厅,室内有5间现代化设施完备小型会议室,每间会议室可以容纳140人。

芭堤雅东芭同时还提供住宿,宴会,餐饮服务等。

会议室名称                           剧场式(Theater)            课室式(Classroom)   U形式(U-Shape)

 A1 会议室                                140                                     60                       51

 A2 会议室                                140                                     60                       51

 B  会议室                                 140                                     60                       51

 c1 会议室                                 140                                     60                       51

 c2 会议室                                 140                                     60                       51