กรมอนามัย ลงพื้นที่สวนนงนุช ตรวจมาตรฐานป้องกันโควิด

กรมอนามัย ลงพื้นที่สวนนงนุช ตรวจมาตรฐานป้องกันโควิด

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  กรมอนามัย ลงพื้นที่สวนนงนุช ตรวจมาตรฐานป้องกันโควิด ศูนย์ประชุมนานาชาติ ในกิจการประเภทอุตสาหกรรมไมซ์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ NICE

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก (สสปน.) และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกิจการประเภทอุตสาหกรรมไมซ์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ NICE สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมคณะทำงานร่วมในการเยี่ยมชมมาตรการป้องกัน

นายแพทย์ดนัย กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดงานประชุม งานแสดงสินค้า และงานนิทรรศการ อีกทั้งเพื่อรับรองความพร้อมสถานประกอบการและสร้างความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมและการจัดงานไมซ์ หรือ MICE Meeting Incentive Convention Exhibition หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ

สำหรับ ไมซ์ (MICE ) เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะโครงการของ ECC ที่กำลังเกิดขึ้นของรัฐบาล ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่สวนนงนุชได้มีการดำเนินการ โดยเฉพาะการเตรียมพื้นที่ในการรองรับการพี่น้องประชาชนทั้งที่จะมาประชุมสัมมนาและพักอาศัย สามารถที่จะดำเนินการได้ตามที่ ศบค. กำหนด โดยความมั่นใจในการดูแลมาตรการเหล่านี้ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การผู้ใช้บริการมีโอกาสรับเชื้อต่าง ๆ ได้น้อยมาก ทั้งยังเป็นการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลา ขณะอยู่ในพื้นที่รวมถึงการเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบ่อย และการล้างมืออยู่บ่อย ๆ

ด้านนายกัมพล กล่าวว่า สวนนงนุช พัทยา เราให้ความสำคัญด้านความสะอาดของสถานที่ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ผู้จัดงาน พนักงาน และผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่เพียงพอ มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด ตามเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน การลงทะเบียน “ไทยชนะ” เพื่อเป็นการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ซึ่งจะสามารถติดตามคนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อมาตรวจสอบได้

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช