วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

#วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน

พระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์และเกิดเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ เรียกว่า #วันจาตุรงคสันนิบาต

1. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย

2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วน เป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น

3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้ มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกๆองค์

4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็ม ดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ

#lสวนนงนุชพัทยา #วันมาฆบูชา #วันพระ

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช