วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

 

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา  เป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช